Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen

 • In deze voorwaarden wordt de andere partij aangeduid als ‘de wederpartij'.
 • In deze voorwaarden wordt Stichting APS en/of APS Edukern B.V. en/of APS International B.V. aangeduid als APS.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle offertes zijn geldig voor wat betreft de aanvaardingstermijn. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft APS het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van APS-medewerkers binden APS slechts indien zij door APS zijn bevestigd.
 • Door APS aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Alle rechten van door of via APS tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke, berusten bij APS, tenzij anders vermeld.
 • Door APS verstrekte aanbiedingen, door of via APS tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van APS en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt zonder schriftelijke toestemming van APS.
 • Bescheiden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten op eerste verzoek van APS compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tussen APS en de wederpartij tot stand komt, moeten zij terstond aan APS worden teruggegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door APS gedane offertes, op alle reacties van de wederpartij en op alle door APS met de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende de advisering, trainingen/scholing, informatieverstrekking, onderzoek, projectmanagement en ontwikkeling, één en ander in de allerruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)'. Afwijkende bevindingen binden APS slechts na akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 • Vertegenwoordigers van APS mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 • Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door APS niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling

 • De door APS berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat APS alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is APS gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • APS behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.
 • Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • Betaling door de wederpartij dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden op één van de bank- of postbankrekeningen van APS.
 • Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van APS zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 • Indien APS door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van APS, na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is APS bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 • De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 • Indien APS door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6. Annulering door de wederpartij

 • Na annulering door de wederpartij, nadat tussen partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door APS aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen;
  bij annulering tien dagen of meer voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 50% van de aan APS verschuldigde prijs;
  bij annulering binnen tien dagen voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 100% van de aan APS verschuldigde prijs.

Artikel 7. Studiemateriaal

 • Studiemateriaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software, onderzoeksinstrumenten en dergelijke), uitgereikt aan de wederpartij, is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle rechten van, door of via APS tot stand gekomen en/of uitgereikt studiemateriaal berusten bij APS en/of de auteur.
 • Door APS verstrekt studiemateriaal mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van APS, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
 • Het is de wederpartij verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.
 • APS behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma's, studie- en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 8. Reclames

 • Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door APS verzorgde cursussen of op facturen van APS, moeten bij APS worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om APS in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van APS kunnen dit schriftelijk melden. Zie hiervoor de klachtenregeling met het benodigde klachtenformulier. De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd.
 • De wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 

Artikel 9. Koop op afstand

 • Transacties die via internet tot stand komen kunnen binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden via telefoonnummer 030-2856600 of e-mailadres secretariaat@aps.nl. Bij een inschrijving voor een cursus gaat de termijn in op de dag van inschrijven. Bij het bestellen van een product gaat de termijn in op de dag van ontvangst van het product.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is APS niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover de aansprakelijkheid van APS ter zake is verzekerd.
 • In alle gevallen waarin APS een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers persoonlijk bedongen.

Artikel 11. Geschillen

 • Op alle door APS gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen-, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat APS zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
  In het geval van een discussie over deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.

Artikel 12. Vertrouwelijkheidsclausule

 

Zowel de opdrachtgever als APS verplichten zich ertoe alle informatie verkregen tijdens de samenwerking als strikt vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwelijkheidsclausule blijft van kracht na het beëindigen van de opdracht.

Snel Vinden